MEMORANDUM WATERKOLK

Al meer dan tweeduizend jaar heeft Antwerpen haar vitaliteit, haar dynamiek, haar welvaart en haar maatschappelijke verwevenheid aan de Schelde en de scheepvaart te danken.
Het Antwerps Watererfgoed-patrimonium is het grootste en het meest diverse van het land. De rijkdom van dit Watererfgoedaanbod is klaar voor een nieuwe stap.

Vele non-profit spelers zorgen gedreven voor het watererfgoed in stad en haven.
Zij verzamelden in de loop der jaren een ongeziene collectie.
Daar hebben talloze vrijwilligers voor de zorg ervan ingestaan.

Watererfgoedzorgers van Antwerpen verenigen zich onder de werknaam Waterkolk* als een project van Watererfgoed Vlaanderen vzw.
Waterkolk verheugt zich in de beslissing van het huidige stadsbestuur om op het Droogdokkeneiland een nieuw maritiem museum te vestigen.
Waterkolk popelt om het toekomstige Antwerpse watererfgoed beleid met raad en daad bij te gaan staan.

De volgende legislatuur zal immers belangrijke beslissingen moeten nemen teneinde het watererfgoed een grotere zichtbaarheid en ontsluiting te geven.
Het komt er nu op aan om de ontelbare beeldbepalende watererfgoed elementen van Antwerpen te integreren in sociale, toeristische, architecturale, wetenschappelijke, educatieve en andere maatschappelijk relevante krachtlijnen.

Het betrekken van onze watererfgoed-organisaties bij het toekomstige beleid en de uitvoering daarvan kan het aanbod van het door de stad beheerde watererfgoed verbreden.
Samen kunnen we de werking, het behoud en de ontwikkeling van de nautische schatten vergroten.

Waterkolk hoopt dat de komende legislatuur…

• De plannen voor het nieuwe maritiem museum op het Droogdokkeneiland concretiseert.
• Een breed gedragen visie uitwerkt voor de korte en lange termijnwerking.
• Een brede publiekswerking uitbouwt door een grote interactie van watererfgoed met socioculturele activiteiten.
• Gebruik zal maken van de kennis en inzet die de Waterkolk-vrijwilligers ten dienste willen stellen bij de uitwerking van het nieuwe maritieme museum.
• Een door alle spelers erkend professioneel werkingssecretariaat opricht dat zal waken over de uitvoering van een door de watererfgoed-organisaties gedragen plan.
• De onderlinge samenwerking in het bewaren van en doorgeven van de passie voor ons maritiem erfgoed bevordert.
• De expertise en de inzet van talloze vrijwilligers zal erkennen en efficiënter zal maken ondermeer door het opstarten van een vrijwilligerspoel en het bewaken van het vrijwilligersstatuut.
• Mee zal werken aan een geïntegreerd programma dat de haalbaarheid van een Watererfgoedcentrum in het droogdokkengebied ondersteunt, zowel vanuit de privé milieus, de haven- en scheepvaartmilieus, de cultuur- en de evenementenmilieus als de sociale- en andere maatschappelijke sectoren.
• Sociale tewerkstelling en aanverwante -opleiding inzet bij de exploitatie van een scheepsherstel-atelier en eetcafé.

Referenties:

Eerste Antwerps Watererfgoed manifest 2009 – Watererfgoed Vlaanderen
-Vlaams Watererfgoed manifest 2012 – Watererfgoed Vlaanderen 
-Nota: Overbrengen maritieme collectie – Dr R. Van Cleempoel – Rijn- en Binnenvaartmuseum

*Over Waterkolk

Waterkolk is een samenwerkingsverband tussen alle watererfgoedzorgers van Antwerpen.

Het streeft naar een verbeterde, geïntegreerde samenwerking tussen de diverse organisaties en particuliere watererfgoedzorgers, een versterkte visibiliteit van het watererfgoed, het efficiënt inzetten van mensen en middelen, een synchronisatie en verdediging van algemene en specifieke belangen.

Het Waterkolk-initiatief werd opgestart door Watererfgoed Vlaanderen vzw, Water-rAnt vzw, de vrijwilligers rond de Antwerpse Havenkranen, het Rijn- en Binnenvaartmuseum vzw, de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum vzw, Ruimschoots vzw, de vrijwilligers rond de West Hinder III, het Natiënhuis, de archiefdienst van de Katoennatie en in overleg met het MAS Ondersteun deze Waterkolk actie en onderteken mee dit memorandum.

Contact

Eddy Stuer, (waarnemend) voorzitter Watererfgoed Vlaanderen vzw. Tel: 0476/861200.

Het memorandum kan ondertekend door hier te klikken. 

3 oktober 2018