ma. nov 29th, 2021

WIJZIGINGEN IN HET BINNENVAART POLITIE REGLEMENT (BPR) NEDERLAND

Schuttevaer 23/12/2015

Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart. Voor de beroepsvaart geldt nu ook in het BPR de verplichting voor het gebruik van een reddingsvest. Spudpalen mogen alleen worden gebruikt achter een speciaal bord.

De belangrijkste wijzigingen in het BPR zijn:

 • Compensatie beperking vrije uitzicht door lading mbv camera en radar is toegestaan.
 • Gebruik reddingsvesten is verplicht voor bedrijfsmatige schepen.
 • Inland AIS is nu ook verplicht op alle BPR wateren met een CEMT klasse van I of hoger.
 • Spudpalen mogen alleen nog gebruikt worden waar dit specifiek is aangegeven.
 • Maximaal toegestane afmetingen zijn niet langer opgenomen
 • Varen met Kitetender gelijkgesteld aan kitesurfen.
 • Elektronische versie Handboek voor de marifonie toegestaan.
 • Amfibievoertuig is nu voor vaarregels een klein schip
 • Doorvaren bij gele lichten tijdens openen/sluiten bruggen toegestaan
 • Standaard “mistsein” voor alle veerponten.
 • Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgenomen.
 • Ligplaats kan worden aangewezen voor een type schip.
 • Verandering in verplichting bepaalde ‘wal’ te varen.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen in het BPR en wat ze precies inhouden is te vinden op Officielebekendmakingen.nl.
Het volledige BPR staat op wetten.overheid.nl, met vanaf 1 januari 2016 de nieuwe integrale tekst.

SONY DSC
RWS 79


Belangrijkste wijzigingen


Compensatie beperking vrije uitzicht door lading (Artikel 1.07)
Het wordt toegestaan om hulpmiddelen te gebruiken om de dode hoek door de lading op een afstand tussen 350 en 500 meter voor de boeg te compenseren. Hiervoor is het gelijktijdig gebruik van radar en een camera op de boeg toegestaan. Vanaf 500 meter voor de boeg mag er geen dodehoek meer zijn. Dit mag ook niet worden gecompenseerd door hulpmiddelen of een uitkijk voorop.

De uitzondering van het vrije uitzicht bij passage van een brug blijft bestaan.

Verplicht gebruik reddingsvesten voor bedrijfsmatige schepen (Artikel 1.08)
Bemanningsleden en de andere personen aan boord van een schip dat is bestemd voor bedrijfsmatig vervoer zijn verplicht een reddingsvest te dragen. Dit geldt bij het van of aan boord gaan, voor zover er gevaar is om in het water te vallen, bij het verblijven in de bijboot en bij werkzaamheden buiten boord. Tevens is het dragen verplicht bij verblijf en werkzaamheden aan dekken in het gangboord, indien verschansingen van ten minste 90 cm hoogte niet aanwezig zijn of relingen niet doorlopend zijn geplaatst.

Gebruik spudpalen alleen toegestaan daar waar aangegeven(Artikel 7.03)
Spudpalen mogen alleen nog worden gebruikt in die gebieden die zijn aangegeven met het (nieuwe) bord E.6.1.

Verplichting inland AIS (Artikel 4.07)
In navolging van de inland AIS verplichting in het Rijnvaartpolitiereglement gebied, komt er nu ook een inland AIS verplichting voor alle BPR wateren met een CEMT klasse van I of hoger. Voor het BPR gebied wordt niet de eis opgenomen om een Inland-ECDIS of een vergelijkbaar systeem van elektronische vaarwegkaarten aan boord te hebben. De AIS verplichting geldt voor alle bedrijfsmatig varende schepen en voor alle schepen langer dan 20 meter. Stilliggende schepen mogen in bepaalde situaties op rijkswateren hun AIS uitzetten. Zie voor meer informatie over AIS de website van RWS.

Maximaal toegestane afmetingen niet langer opgenomen in BPR (Bijlage 13 vervalt)
Door deze wijziging komt bijlage 13 met daarin de ten hoogste toegelaten afmetingen te vervallen in het BPR en worden deze opgenomen in de Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren. Deze regeling treedt gelijktijdig in werking met de wijziging van het BPR.

Varen met een Kitetender (Artikel 9.05)
De kitetender, een activiteit waarbij een soort klein schip wordt voortbewogen door een vlieger, wordt op eenzelfde wijze benaderd als het kitesurfen. Dat betekent dat deze activiteit in beginsel verboden is, tenzij de bevoegde autoriteit vaarwegen of gedeelten daarvan heeft aangewezen waar het verbod overdag niet van toepassing is. Gebieden waar kitesurfen is toegestaan mogen ook worden gebruikt door watersporters met een kitetender.

Elektronische versie Handboek voor de marifonie in de binnenvaart toegestaan (Artikel 1.10)
Net als bij het Binnenvaartpolitiereglement zelf, is het nu ook toegestaan om het ‘Handboek voor de marifonie in de binnenvaart’ elektronisch aan boord beschikbaar te hebben.

Amfibievoertuig is voor vaarregels een klein schip (Artikel 6.01)
Met deze wijziging wordt een verduidelijking opgenomen met betrekking tot een amfibievoertuig. Ongeacht of het amfibievoertuig is gecertificeerd als passagiersschip ofwel 20 meter of langer is, voor de toepassing van de vaarregels is een amfibievoertuig te allen tijde een klein schip.

Doorvaren tijdens openen/sluiten beweegbare bruggen (Artikel 6.26)
Met deze voorziening wordt toegestaan dat schepen een brug die open gaat of sluit mogen passeren wanneer er één of twee gele lichten branden. Wanneer er één geel licht brandt is doorvaart vanuit de andere kant ook mogelijk. Bij twee gele lichten is doorvaart vanuit de andere richting niet toegestaan.

Geluidssein niet op radar varende veerpont bij mist (Artikel 6.33)
Op sommige vaarwegen mag een niet op radar varende veerpont varen in de mist. Deze niet op radar varende veerpont, mag bij mist niet meer het mistsein “één lange stoot gevolgd door vier korte stoten” geven. Deze niet op radar varende veerpont moet nu als mistsein “één lange stoot” geven, het standaard mistsein voor niet op radar varende schepen. Dit ter harmonisatie met het RPR gebied, waar veerponten ook gebruik maken van het standaard mistsein “een lange stoot”.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl nu ook opgenomen in het BPR (Diverse bijlagen)
Met de overdracht van het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal aan het Rijk, zijn deze ook opgenomen in de diverse bijlagen van het Binnenvaartpolitiereglement. Hiermee worden de voorschriften met betrekking tot marifoonverplichting, radarvaart, ligplaats nemen, kleine schepen en het verbod om te varen met een zeilplank ter verhoging van de nautische veiligheid ook op deze vaarwegen van toepassing. Daarnaast is de verplichting opgenomen, door opname van de hiervoor genoemde vaarwegen in bijlage 17, dat langere duwcombinaties op de hiervoor genoemde vaarwegen moeten zijn voorzien van een kopbesturing.

Ligplaats kan worden aangewezen voor een type schip (Artikel 7.05)
Bij ligplaatsen kon alleen onderscheid worden gemaakt tussen ‘schepen’ en ‘duwvaart’. Nu is het ook mogelijk om door middel van een onderbord aan te geven dat een ligplaats alleen bestemd is voor bepaalde type schepen. Hierbij kan worden gedacht aan ligplaatsen alleen voor containerschepen of alleen voor tankers.

Verandering in verplichting bepaalde ‘wal’ te varen (Artikel 9.04)
Er zijn drie veranderingen in de verplichting om een bepaalde wal te varen:

 • Het is géén verplichting meer om zoveel mogelijk stuurboordwal te varen op de Waal en Boven-Rijn.
 • Er is géén verplichting meer om bakboordwal te varen bij de sluizen van Roermond, Belfeld, Sambeek en Lith.
 • Er is een verplichting opgenomen om stuurboordwal te varen op de Boven-Merwede.

tekst: Schuttevaer
foto’s Georges Janssens