SCHELDEDIJK WORDT DOORGESTOKEN.

BRESPROEF IN HET KADER VAN HET SIGMAPLAN.

foto’s ter beschikking gesteld door Waterwegen en Zeekanaal
tekst: Georges Janssens

Op maandag 16 november 2015 wordt een bres geslagen worden in de Scheldedijk op de linkeroever in de bocht bij Uitbergen/Schellebelle.
Het achtergelegen uitpolderingsgebied zal dan onderlopen bij hoogwater en terug leeglopen bij aflopend getij.
Dit gebeurt in het kader van het Sigmaplan en de proef wordt gecoördineerd door Waterwegen en Zeekanaal tesamen met het Waterbouwkundig Laboratorium (Flanders Hydraulics Research) Antwerpen en de Technische Universiteit Delft.

bresproef

Bresproef van maandag 16 november 2015

In de aanloop van deze bresproef werden sedert begin november 2015 al een aantal golfoverslagproeven en overloopproeven gedaan.
De bresproef zelf zal op maandag 16 en mogelijks ook op dinsdag 17 november 2015 worden uitgevoerd en dit telkens van 7 tot 10 uur ‘s morgens.
Het tijverschil op deze plaats bedraagt in normale omstandigheden 5,20 m en verhoogt bij springtij wat echter niet het geval is bij de proef van 16 en 17 november 2015.

Eén en ander is natuurlijk onderhevig aan de weersomstandigheden, zodat mogelijks wijzigingen aan deze planning kunnen gebeuren.

Er wordt ook aan de scheepvaart gevraagd rekening te houden met mogelijke dwarsstromingen ter hoogte van de bresproef.
(update 18/11/2015:  tijds de bresproef werden geen hinderlijke stromingen ondervonden voor de scheepvaart)
Tijdens de proeven is ook het fietspad Vlaanderen langs de Scheldedijk onderbroken of moeilijk toegankelijk.

BIJKOMENDE INFO VAN WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

Tussen Uitbergen en Schellebelle nemen nieuwe ringdijken de waterkerende functie van bestaande dijken over. Natuur- en overstromingsgebieden geven de rivier meer ruimte. De  ‘Wijmeers’-ontpoldering, onderdeel van de Kalkense Meersen in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan, biedt ons de mogelijkheid om proeven uit te voeren op de oude dijken:

twIMGP5975

dijkerosie door golfoverslagproeven

  • Bij een golfoverslagproef maakt een golfoverslagsimulator golven die over de dijk heen slaan.
  • Een overloopsimulator creëert een continue stroming over de dijk. Men noemt dit daarom een overloopproef.
  • Bij een bresproef wordt de dijk over een beperkte afstand verlaagd, zodat het water bij het eerstvolgende hoogtij over de dijk stroomt. Door erosie vormt zich naar verwachting een bres.
twIMGP5978

dijkoverloopproeven

De resultaten van dit onderzoek zullen uitwijzen hoe we ons in de toekomst beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van overloop, en hoe we kunnen voorkomen dat bressen ontstaan met de daaruit voortvloeiende overstromingen. Op deze manier zal het waterbeheer in Vlaanderen beter opgewassen zijn tegen hoogwater, nu en in de toekomst.

Volgens de planning starten de golfoverslagproeven op 5 november. Van 9 tot 11 november vinden de overloopproeven plaats. De eigenlijke bresproef is gepland voor maandag 16 of dinsdag 17 november, 8- 10u. Deze planning is mogelijk nog aan veranderingen onderhevig.

De overstroming van dijken echter kan niet altijd voorkomen worden, zoals de extreem hoge bovenafvoer van de voorbije jaren in Zenne- en Denderbekken aangetoond heeft. Klimaatverandering en zeespiegelstijging spelen een rol.

Scheepvaartbericht terzake:

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Boven-Zeeschelde

Berichtnummer: 2015/00001027/00 (WenZ)
Publicatiedatum: 2015-11-13, 10:26
Onderwerp: waarschuwing 
Reden: overige
Geldigheidsperiode: van 2015-11-16  tot 2015-11-16
Vaarweg/Kunstwerk:
Voor vaarweg Boven-Zeeschelde km 19.7 tot km 20.0  geldt
volgende beperking: bijzondere voorzichtigheid, positie van beperking: linkeroever
Aanvullende inlichtingen: Op 16/11/2015 wordt op de linkeroever van de Boven-Zeeschelde een bresproef georganiseerd. De huidige dijk wordt voor een deel afgegraven waardoor bij het opkomende tij vanaf 7u30 water in het ontpolderingsgebied stroomt en bij eb water uit het gebied stroomt. Aan de scheepvaart wordt gevraagd rekening te houden met dwarstromingen.
Communicatiegegevens:
telefoon:  (+32) 9 253 94 71
fax:  (+32) 9 253 56 64
internet:  http://nts.flaris.be