MIK BLAAST 10 KAARSJES UIT.

10 JAAR MARITIEM INFORMATIE KRUISPUNT.

Het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) vierde op 24 oktober haar 10de verjaardag.
Dankzij de inzet, waakzaamheid en alertheid van het MIK, als onderdeel van het Kustwachtcentrum, zijn de Belgische kust en de Exclusief Economische Zone in veilige handen.

Op dinsdag 24 oktober vierde het Kustwachtcentrum en in het bijzonder het MIK, gestationeerd in de Marinebasis van Zeebrugge, haar tiende verjaardag. in aanwezigheid van de Minister van Defensie Steven Vandeput, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon, de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt, Administrateur-generaal Douane en Accijnzen Kristian Vanderwaeren, de Provincie Gouverneur Carl Decaluwe en Divisie-admiraal Wim Robberecht, commandant van de Marinecompenent.

Na een demonstratie op zee door de beide patrouilleschepen P901 Castor en P902 Pollux en een demonstratie van het DSU (speciale interventie team van de Federale Politie) werd een nieuwe OPS zaal ingehuldigd.

Het MIK is één van de twee pijlers van de kustwachtcentrale en vormt samen met het MRCC (Maritieme Reddings-en Coördinatie Centrum), de vaartuigen, de helikopters en het toezicht vliegtuig van de verschillende kustwachtpartners de ogen en oren op zee.
Het is een voorbeeld van een goede samenwerking tussen zowel de Vlaamse als Federale overheidsdiensten met bevoegdheid op zee.

Le Carrefour d’Information Maritime a 10 ans

Ce 24 octobre, le Carrefour d’Information Maritime (CIM-MIK) fêtait ses 10e anniversaire.
Grâce à l’engagement et à la vigilance du CIM-MIK dans le cadre de la garde-côtière, la côte belge et la zone économique exclusive sont entre de bonnes mains.

Ce mardi 24 octobre, le Centre de la garde côtière et en particulier le CIM-MIK, situés dans la base navale de Zeebruges, fête son dixième anniversaire.
C’est en présence du ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, Steven Vandeput, du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Jan Jambon, du ministre des Finances Johan Van Overtveldt, , de l’administrateur général des douanes et d’accise, Kristian Vanderwaeren, du gouverneur de la Province Carl Decaluwé et de l’amiral de division Wim Robberecht, commandant de la composante Marine

Après une démonstration des patrouilleurs P901 Castor et P902 Pollux avec l’équipe d’interception du DSU (équipe d’intervention spéciale de la Police Fédérale) une nouvelle salle OPS (centre d’opérations) fût inaugurer !

Le CIM est un des deux piliers qui collaborent de manière complémentaire avec le Centre Maritime de Sauvetage et de Coordination.
Ensemble avec les navires, les hélicoptères et l’avion de surveillance des diverses partenaire Garde Côtière, ils sont les yeux et oreilles en mer.
C’est un bon exemple de la collaboration entre les instances flamande et fédérale responsable pour tout ce qui se déroule en mer.