– SOUTHAMPTON INTERNATIONAL BOAT SHOW – 10-19 SEPTEMBER 2021 –

Impressions of a visitor – Indrukken van een bezoeker – 10 SEP 2021 –

The day dawned gloomy and remained that way. A shower passed overhead at 08.00 on its way to the capital. If it was meant to be a signal, the Show and all those attending it paid no attention at all. The colours, the sounds, the exhibitors walking purposefully to and fro, the flags clattering in the breeze and the scent of money were all as they used to be before the great pandemic. There was a mood of optimism.

De dag brak somber aan en dat bleef zo. Op weg naar de hoofdstad kwam er om 08.00 uur een bui voorbij. Als het bedoeld was als een signaal, schonken de Show en alle aanwezigen er helemaal geen aandacht aan. De kleuren, de geluiden, de exposanten die doelbewust heen en weer liepen, de wapperende vlaggen in de wind en de geur van geld waren allemaal zoals ze waren voor de grote pandemie. Er was een stemming van optimisme.

The young and the rich seem to care little for curiosities. The writer, who is neither of these, adores them. So it was with great pleasure that one of the first exhibits to heave into view was Dutton’s Amphibious Boats. These wonderfully eccentric machines manage to entertain celebrities and dare devils on protected waters mainly for the benefit of film crews and advertising executives. Tim Dutton was there to show two of his cars off in person. Their vital statistics are 8 KPH in the water and 130 KPH on a very long and straight road. Waterproofs highly recommended!

Jongeren en rijken lijken weinig om curiosa te geven. De schrijver, die geen van beide is, is dol op hen. Het was dan ook met veel plezier dat een van de eerste standen die in zicht kwam, Dutton’s amfibische boten was. Deze wonderbaarlijk excentrieke machines weten beroemdheden te entertainen en duivels uit te dagen op beschermde wateren, voornamelijk ten voordele van filmploegen en reclamemanagers. Tim Dutton was er om twee van zijn auto’s persoonlijk te laten zien. Hun vitale statistieken zijn 8 KPH in het water en 130 KPH op een zeer lange en rechte weg. Waterdicht sterk aanbevolen!

The Royal Lifeboat Institution showed off their latest acquisition. Jet powered, capable of well in excess of 30 knots and costing much more than Euro 2 million, she is far removed from the boats of our forefathers. But the same volunteer crews still man the boats all around the coast and provide a safety net for mariners from all over the world who visit  UK waters.

De Royal Lifeboat Institution toonde hun nieuwste aanwinst. Jet-aangedreven, in staat tot ruim 30 knopen en veel meer dan 2 miljoen euro kostend, is ze ver verwijderd van de boten van onze voorouders. Maar dezelfde vrijwillige bemanningen bemannen nog steeds de boten langs de hele kust en bieden een veiligheids netwerk voor zeelieden van over de hele wereld die Britse wateren bezoeken.

The small number of exhibits featuring class associations was a delight. Enthusiastic owners, dedicated to the cause of their chosen class, showed with dignity and pride. The Atalanta, no.1, a prototype designed by Uffa Fox and Charles Curry in the 1950’s, was just such an exhibit. Cold moulded ply by Fairey Marine, twin centre boards, flat bottomed to take the mud, 5 berths in cabins for and aft and a centre cockpit with a vertical tiller was a radical concept in its day and it almost worked. A fair number were built, but they were tender and slow under sail, so the effect was rather that of a floating caravan more than a serious small yacht. The show boat was taken on as a wreck by her enthusiastic owner  and his skill in restoration was nothing but admirable.

De weinige standen van klasseverenigingen waren te genieten. Enthousiaste eigenaren, toegewijd aan de zaak van hun gekozen klasse, toonden dit met waardigheid en trots. De Atalanta, nr. 1, een prototype ontworpen door Uffa Fox en Charles Curry in de jaren 1950, was zo’n voorbeeld. Koud gevormde laag door Fairey Marine, dubbele ophaalkiel, platte bodem om te kunnen droogvallen, 5 slaapplaatsen in hutten voor en achter en een middenkuip met een verticale helmstok was in die tijd een radicaal concept dat altijd werkte. Er werd een behoorlijk aantal gebouwd, maar ze waren loom en traag onder zeil, dus het effect was eerder dat van een drijvende caravan dan van een serieus klein jacht. De showboot werd door haar enthousiaste eigenaar als een wrak teruggevonden en diens vaardigheid bij de restauratie was eerder bewonderenswaardig.

Next to the Atalanta was “Satellite”, just 6 metres long without her bowsprit, designed as a home build project. A gaff cutter she represents a modern twist on the old fishing boat concept until recently the preserve of the Cornish series of boats (Crabber and Shrimper) among others and a challenge for the DIY merchant.

Naast de Atalanta lag “Satellite”, slechts 6 meter lang zonder haar boegspriet, ontworpen als een zelfbouwproject. Als gaffelkotter vertegenwoordigt ze een moderne versie van het oude vissersbootconcept tot voor kort het domein van de Cornish-serie boten (Crabber en Shrimper) en een uitdaging voor de doe-het-zelf-handelaar.

And speaking of fishing boats, the other end of the scale was represented by “Morgenster”, a Dutch square rigger built over 100 years ago in Scheveningen. At 151 feet overall (125 feet on deck) and starting her life as a herring boat, she now offers cruises to the adventurous. An absolute delight and the largest boat at the Show, by far!

En over vissersboten gesproken, als tegenpool ligt aan de buitenkant van de steigers de  “Morgenster”, een Nederlandse vierkante rigger die meer dan 100 jaar geleden in Scheveningen werd gebouwd. Met een totale lengte van 151 voet (125 voet aan dek) en die haar leven begon als haringboot, biedt ze nu cruises aan voor avonturiers. Een absoluut genot en verreweg de grootste boot op de Show!

The famous Bruce Farr designed “Maiden”, so named for her all female crews and famed for her epic round the world voyages, looked pristine in her Jordanian Royal Family colour. “Empower a girl – Change the World” is not the sort of slogan you necessarily associate with sailing, but that is “Maidens” raison d’etre.

De beroemde Bruce Farr ontwierp “Maiden”, met verwijzing naar de uitsluitend vrouwelijke bemanning en beroemd om haar epische wereldreizen, zag er onberispelijk uit in haar Jordaanse koninklijke familiekleur. “Empower a girl – Change the World” is niet het soort slogan dat je per se associeert met zeilen, maar dat is “Maidens” raison d’être.

Puffin

The rules of the Golden Globe race starting and finishing at Les Sables d’Olonne are punishing. The principal one is of course that it is a single-handed endeavour and that the entrants may have no modern electronic aids other than some very basic communications and boats must be between 32 and 36 feet overall not counting bowsprits. The Tradewind 35 “Puffin” is one such. Owned by Ian Herbert-Jones, she will take part in the race which starts on 4 September 2022.

De reglementen van de Golden Globe-race die begint en eindigt op Les Sables d’Olonne zijn in feite strafbaar. Het belangrijkste ervan  is natuurlijk dat het een signle-handed wedstrijd is en dat er aan boord geen andere moderne elektronische hulpmiddelen mogen zijn dan enkele zeer basis communicatiemiddelen en dat boten tussen de 32 en 36 voet moeten zijn, de boegspriet niet meegerekend. De Tradewind 35 “Puffin” is er zo een. Ze is eigendom van Ian Herbert-Jones en zal deelnemen aan de race die op 4 september 2022 van start gaat.

“Northabout” was built in a shed in Ireland in 2000 mainly of aluminium. Her purpose is to sail to explore the waters of the Arctic for research. She is 15 metres long and her equipment includes “full emergency and survival equipment including life raft, survival suits, tents, bear protection, back up HF radio and GPS. She can accommodate 8 crew.

“Northabout” werd in 2000 gebouwd in een loods in Ierland, voornamelijk van aluminium. Bedoeling is om ermee te zeilen in de wateren rond het Noordpoolgebied en onderzoek te doen. Ze is 15 meter lang en haar uitrusting omvat “volledige nood- en overlevingsuitrusting inclusief reddingsvlot, overlevingspakken, tenten, berenbescherming, back-up HF-radio en GPS. Ze is geschikt voor 8 bemanningsleden.

MTB 102 has had a colourful history acting as a cross channel transport following a career as a torpedo boat and has, naturally, starred in movies. Her keel was laid down in 1936 and the boat completed in 1937 at Vospers. Her Italian engines, Isotta Fraschini 57 litre petrol producing 3,450 hp each were capable of making her the fastest serving ship at 48 knots (as well as the smallest) in the British war time navy. Today she is a heritage ships and has more modest Cummings diesels but still cuts a dashing appearance.

MTB 102 heeft een kleurrijke geschiedenis achter de rug als transportmiddel over het kanaal na een carrière als torpedoboot en speelde natuurlijk in films. Haar kiel werd gelegd in 1936 en de boot werd in 1937 voltooid bij Vospers. Haar Italiaanse motoren, Isotta Fraschini 57 liter benzine die elk 3.450 pk produceerde, maakten haar het snelst dienende schip met 48 knopen (evenals het kleinste) in de Britse oorlogsmarine. Tegenwoordig is ze een erfgoedschip en heeft ze meer bescheiden Cummings-diesels, maar ziet ze er nog steeds uit als een onstuimige verschijning.

The prettiest modern boat by far in the writer’s modest opinion was the Tofinou 10, “Sirene”, being shown by Key Yachts. The photo does not do her justice, but she is for sale at £ 290,000 and the price for a small, three year old boat is the clue to the quality of the finish.

Veruit de mooiste moderne boot naar de bescheiden mening van de schrijver was de Tofinou 10, “Sirene”, die wordt getoond door Key Yachts. De foto doet haar geen recht, maar ze is te koop voor £ 290.000 en de prijs voor een kleine, drie jaar oude boot verwijst naar de kwaliteit van de afwerking.

The Royal Navy was able to offer two somewhat ancient but serviceable small patrol boats. Their young and enthusiastic crew were obviously enjoying the attention of small boys and their fathers, who are naturally drawn to a warship, however impotent!

De Royal Navy was aanwezig met twee ietwat oude maar bruikbare kleine patrouilleboten. Hun jonge en enthousiaste bemanning genoot duidelijk de aandacht van kleine jongens en hun vaders, die zich van nature aangetrokken voelen tot een oorlogsschip, hoe impotent ook!

The San Lorenzo SX88 was, with the Sunseeker 88 (but in fact only 86 feet overall), the largest modern boat at the show. The writer felt compelled to give them a wide berth as he might well have settled in for the duration of the show. Extreme luxury for the very wealthy and as far removed from the Atalanta as it is possible to be!

De San Lorenzo SX88 was, met de Sunseeker 88 (maar in feite slechts 86 voet in totaal), de grootste moderne boot op de show. De schrijver voelde zich genoodzaakt om hen een ruime aandacht te geven, omdat ze alleszins een aandachtstrekker is voor de duur van de show. Extreme luxe voor de allerrijksten en zo ver mogelijk verwijderd van de Atalanta!

With all the flutter and bunting and paraphernalia, the Show looked as if it was bound to be a success as far as the public was concerned. Trips around Southampton water, demonstrations, salesmen and women, some over anxious others laid back, all the signs were of normality. What the end result will have been when all the hard cash has been counted remains to be seen. People have money to spend but they are quite particular about what they spend it on.

Met alle gefladder en slingers en parafernalia zag de Show eruit alsof het voor het publiek zeker een succes zou worden. Tochten rond het water van Southampton, demonstraties, verkopers, sommigen angstig, anderen relaxed, alle tekens waren van normaliteit. Wat het eindresultaat zal zijn geweest als al het harde geld is geteld, valt nog te bezien. Mensen hebben geld te besteden, maar ze zijn nogal kieskeurig over waar ze het aan uitgeven.

Text & photo’s – Tekst & foto’s: © Phil Mitchell
Vertaling Georges Janssens